Projecten

Hieronder een overzichtskaart van alle projecten en opdrachten waaraan VAGN werkt (groene marker) of heeft gewerkt (oranje marker). Bij elke locatie-aanduiding treft u een korte toelichting van de situatie en afloop, voor zover die bekend is.

 

Reconstructie Populierenlaan, Ridderkerk

De verkeerslichteninstallatie op het kruispunt Populierenlaan – Kastanjelaan – Sportlaan was in 2012 aan het einde van haar technische levensduur. Daarbij is er door de gemeente Ridderkerk de voorkeur aangegeven om niet te kiezen voor een nieuwe verkeersregelinstallatie, maar de aanleg van een rotonde. Om die keus weloverwogen te maken is in februari 2012 een kruispunttelling uitgevoerd, om te bepalen of de huidige en toekomstige verkeersintensiteiten ook door een rotonde nog goed verwerkt kunnen worden.

De gemeente Ridderkerk heeft op basis van deze uitkomsten gekozen voor een rotonde. Omdat er ook de wens was om de uitbreiding van het ‘Farelcollege’ en de bestaande parkeer­problematiek rondom sportpark Reijerpark en sportpark Ridderkerk in de plannen te betrekken, is VAGN verzocht een ontwerp te maken voor de Populierenlaan, tussen Rotterdamseweg en Kastanjelaan / Sportlaan, inclusief twee rotondes; één ter hoogte van zwembad ‘De Fakkel’ en één op de huidige kruising Populierenlaan – Sportlaan – Kastanjelaan.

De werkzaamheden zijn vanaf september 2013 uitgevoerd door aannemer Heijmans. De engineering en voorbereiding was in handen van Maas & Nienhuis civiel adviesbureau uit Hendrik Ido Ambacht.

De kosten voor de reconstructie bedragen circa € 1,2 miljoen.

De situatie vóór herinrichting: een brede weg met twee rijstroken per richting en een middenberm. (Bron: Google Maps)

Na herinrichting is een totaal ander wegbeeld ontstaan door het versmallen van de weg en de aanleg van een rotonde die het 'Farelcollege' en zwembad 'De Fakkel' ontsluit. (Bron: Google Maps)

Winkelcentrum Maxis, Muiden

Aanvankelijk werd VAGN gevraagd een verkeersonderzoek te doen naar de verkeerskundige mogelijkheden om na voltooiing van de Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg eventueel sluipverkeer via de Overdiemerweg te beperken. Daarmee zouden echter enkele relevante vragen onbeantwoord blijven. Daarom is de uiteindelijke opdrachtomschrijving verdeeld in een drietal deelopdrachten.

De primaire onderzoeksvraag is welke maatregelen mogelijk zijn om sluipverkeer te weren, mocht dit ontstaan. Daarbij dient aangetekend te worden dat lokaal bestemmingsverkeer tussen IJburg en Muiden wel van deze route gebruik moet kunnen maken.

Een tweede onderzoeksvraag is of het mogelijk is om via het kruispunt Wim Noordhoek­kade – Overdiemerweg – Fortdiemerdamweg de verbinding naar de Overdiemerweg voor autoverkeer mogelijk te maken. Omdat niet met het open houden van deze weg rekening wordt gehouden, zal bij veranderde inzichten het oorspronkelijke inrichtingsplan hierop aangepast moeten worden. Wordt de Overdiemerweg niet aangesloten is uiteraard de kans op sluipverkeer nihil. Naast de ruimtelijke gevolgen (er moeten extra rijstroken ingepast worden) kan ook de verkeers­afwikkeling een knelpunt worden. Daarvoor is eveneens een onderzoek nodig. Een indicatieve kostencalculatie zal inzichtelijk maken welke investeringsgrootte verlangd is om de verbinding via de Overdiemerweg bereikbaar te houden vanaf IJburg.

Derde onderzoeksvraag is in hoeverre de ontsluitingsstructuur die in het huidige inrichtings­plan is opgenomen logisch is en of het openhouden van de Overdiemerweg afbreuk doet aan de bedachte verkeersstructuur. Door de wijziging van de verkeersstructuur verandert er veel in de bereikbaarheid van het gebied. Vooral het bestaande winkelcentrum vreest voor een verminderde bereikbaarheid, en daarmee omzetverlies. Als de Overdiemerweg open blijft is die vrees grotendeels verdwenen, echter onder voorwaarde dat men vanuit IJburg bereikbaar blijft.

In het oorspronkelijke ontwerp van de gemeente Amsterdam was het niet mogelijk om linksaf te slaan vanuit IJburg naar winkelcentrum Maxis. VAGN heeft een ontwerp gemaakt waarin dit wel mogelijk is.

Later is ook nog een aanpassing op het kruispunt met de Fortdiemerdamweg ontworpen. Daarbij is een voorziening gemaakt voor verkeer vanuit IJburg naar Maxis en vanuit Maxis naar IJburg. De aanpassingen zijn doorgerekend op verkeersafwikkeling, technische uitvoerbaarheid en kosten. Daarnaast is er een verkeersveiligheids-audit uitgevoerd door een externe partij om het ontwerp te toetsen op punten van verkeersveiligheid.